Kjøpsvilkår ved privatkjøp

Innledning

Kjøp av varer fra Soundergys nettbutikk er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Soundergy opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salgsvilkårene er basert på en mal utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Soundergy kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

1.   Avtalen

Avtalen mellom kjøper og Soundergy består av opplysningene Soundergy gir om kjøpet i bestillingsløsningen på nettbutikk, i tilbud og/eller kjøpskontrakt (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), og eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse kjøpsvilkårene.

2.   Partene

Selger

Firmanavn: Soundergy AS
Kontaktadresse: Storgata 63, 2830 Raufoss
E-post: post@soundergy.no
Telefon: +47 95 44 22 69
Org. Nummer: 924 897 848 MVA

Kjøper

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3.   Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i endelig tilbud, salgskontrakt, korrespondanse før bestilling er foretatt, og/eller i nettbutikkens bestillingsløsning (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.[1] )

4.   Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Soundergy.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Soundergy, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.   Ordrebekreftelse

Når Soundergy har mottatt kjøperens bestilling, skal Soundergy uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Soundergy så snart som mulig.

6.   Betaling

Dersom ikke annet er angitt i nettbutikkens bestillingsløsning, i tilbud eller salgskontrakt gjelder krav om forskuddsbetaling. Soundergy kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt i nettbutikkens bestillingsløsning.

Ved manuelle ordre kreves alltid betaling før varene sendes eller overleveres om ikke annet er spesielt avtalt. Har Soundergy særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve betaling fra bestillingstidspunkt.

Dersom varer som stilles klar til kjøpers disposisjon gjennom sending eller henting ikke betales i løpet av 48 timer vil Soundergy AS kunne kansellere orden og tilgjengeliggjøre varene for andre kunder.

Dersom kjøperen bruker kredittkort[2] eller debetkort[3] ved betaling, kan Soundergy reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.[4]Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

7.   Levering m.v.

Levering av varen fra Soundergy til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, i tilbud eller salgskontrakt.

Enkelte varer har lagerstatus “bestillingsvare” eller “tilgjengelig som restordre”. Dette betyr at du kan fullføre kjøpet, og at varen settes i bestilling hos leverandøren. Typisk leveringstid vil da være 5-10 dager.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Soundergy levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen, eller på nærmeste post-mottakssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8.   Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Produktvurdering (omtaler)

Ved å handle fra vår nettbutikk godtar du å motta en oppfordring til å vurdere våre tjenester og produkter per e-post. Dette er selvsagt frivillig, og du mottar kun e-post en gang per ordre. Det er også mulig å melde seg av funksjonen. Merk at vi tilbyr en rabattkupong mot levert vurdering. Vi benytter tjenesten Cusrev for innhenting av vurderinger/omtaler.

10.   Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser[7]. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Soundergy selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Soundergy melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til Soundergy om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Soundergy innen rimelig tid. Soundergy er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Soundergy mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Soundergys rådighet. Soundergy kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Soundergy krever at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Soundergy i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til Soundergy i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom Soundergy klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

11.       Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Soundergy ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

12.       Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Soundergy melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Høyttalerelement, delefilter eller andre høyttalerkomponenter som er skadet på grunn av overbelastning av forsterker eller inngangssignal til forsterker dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Våre produkter skal aldri åpnes (ved fjerning av deksler osv.) for vedlikehold, feilsøking, reparasjon eller noen annen hensikt av brukeren. I tileffeler hvor brukeren har åpnet produktet eller forsøkt å utbedre interne/eksterne feil på produktet vil all garanti- og reklamasjonsrett bortfalle. Unntak vil gjelde ved muntlig eller skriftlig avtale med Soundergy As. 

Ved forsinkelse må krav rettes Soundergy innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).[8]

Meldingen til Soundergy eller kredittyter skal være skriftlig (e-post eller brev).

13.       Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Soundergy ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Soundergy.

Oppfyllelse: Dersom Soundergy ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Soundergy. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Soundergy ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Soundergy at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Soundergy oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Soundergy dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Soundergy ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Soundergy har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Soundergys side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Soundergy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

14.       Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Soundergy.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Soundergy retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Soundergy kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Soundergy urimelige kostnader.

Soundergy skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Soundergy kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Soundergy tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Soundergy sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Soundergy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Soundergy.

15.       Soundergys rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Soundergy eller forhold på Soundergys side, kan Soundergy i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Soundergy kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Soundergy fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Soundergy sin rett dersom Soundergy venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Soundergy heve avtalen. Soundergy kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Soundergy kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Soundergy har fastsatt. Soundergy kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Soundergy kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Soundergy kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.[9] Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.[10]

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Soundergy belaste kjøper med et gebyr som maksimalt dekker Soundergys faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.[11]

16.       Garanti

Garanti som gis av Soundergy eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Produktgarantier gitt av produsenter dekker i hovedsak fabrikasjonsfeil som har vært til stede på produktet siden produktet var nytt.

Høyttalerelement, delefilter eller andre høyttalerkomponenter som er skadet på grunn av overbelastning av forsterker eller inngangssignal til forsterker dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Våre produkter skal aldri åpnes (ved fjerning av deksler osv.) for vedlikehold, feilsøking, reparasjon eller noen annen hensikt av brukeren. I tileffeler hvor brukeren har åpnet produktet eller forsøkt å utbedre interne/eksterne feil på produktet vil all garanti- og reklamasjonsrett bortfalle. Unntak vil gjelde ved muntlig eller skriftlig avtale med Soundergy As. 

Ta alltid kontakt med oss først om du oppdager feil på ditt produkt.

17.       Personopplysninger[12]

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Soundergy kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Soundergy skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Soundergy har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Soundergy skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Soundergy kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Soundergy vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Soundergy innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Soundergy må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Soundergy, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Soundergys bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Soundergy sletter eller endrer personopplysningene.

18.       Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Soundergy. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.[13] Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


[1] Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

[2] Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

[3] Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

[4] Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

[5] Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

[6] Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

[7] Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

[8] Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

[9] Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

[10] Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

[11] Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

[12] Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

[13] Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Spar 10% på ditt neste kjøp 

Meld deg på vårt nyhetbrev, og spar 10% på ditt første kjøp!
Nyhetsbrev påmelding
Lukk