Kjøpsvilkår ved næringskjøp

Innledning

Kjøp av varer fra Soundergy som næringsdrivende er regulert av nedenstående vilkår for næringskjøp. Med næringskjøp menes her salg av vare til kjøper som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Soundergy opptrer som næringsvirksomhet med salg av varer og tjenester.

Næringskjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven og markedsføringsloven, og disse lovene gir kjøper ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Soundergy kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse kjøpsvilkårene.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og Soundergy består av opplysningene Soundergy gir om kjøpet i tilbudet eller anbudet (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse kjøpsvilkårene.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Soundergy AS
Kontaktadresse: Storgata 63, 2830 Raufoss
E-post: post@soundergy.no
Telefon: +47 95 44 22 69
Org. Nummer: 924 897 848 MVA

Kjøper

Kjøper er bedriften som foretar bestillingen.

3. Priser

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i endelig tilbud, anbud eller korrespondanse før bestilling er foretatt.

Det tas forbehold om prisendringer dersom det før leveringsdagen inntrer vesentlige endringer i valutaforhold, toll og/eller offentlige avgifter.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt muntlig eller skriftlig av Soundergy.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Soundergy, eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Dersom ikke annet er angitt i nettbutikkens bestillingsløsning,  tilbud eller salgskontrakt gjelder krav om forskuddsbetaling. Soundergy kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra Soundergys bestillingsløsning i nettbutikk.

Ved manuelle ordre kreves alltid betaling før varene sendes eller overleveres om ikke annet er spesielt avtalt. Har Soundergy særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve betaling fra bestillingstidspunkt.

Dersom varer som stilles klar til kjøpers disposisjon gjennom sending eller henting ikke betales i løpet av tre dager vil Soundergy AS kunne kansellere orden og tilgjengeligjøre varene for andre kunder.

Ved næringskjøp skal alltid kjøpesummen innbetales via utstedt faktura om ikke annet er avtalt.

Tilbyr Soundergy etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 7 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

6. Levering m.v.

Levering av varen fra Soundergy til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av tilbudet, anbudet, kontrakten eller annen korrespondanse, skal Soundergy levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen, eller på nærmeste post-mottakssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett og retur

Næringskjøp dekkes ikke etter angrerettslovens bestemmelser[1]. Soundergy aksepterer derfor ikke retur av varer uten spesielle tilfeller. All retur, enten det gjelder reklamasjon eller andre grunner, skal avtales med Soundergy på forhånd. Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og ha med spesifikasjon av faktura- og/eller ordrenummer.

Feilleveringer fra Soundergy krediteres 100% av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Soundergy.

Øvrige retur aksepteres kun om varen er helt ubeskadiget i originalemballasjen og dermed salgbar. Returen krediteres med 80% av fakturert pris eksklusiv eventuelle gebyrer. Det beregnes således en returavgift på 20%, dog minimum 200,-. Returforsendelser skjer for kjøperens regning og risiko.

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Soundergy ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Soundergy melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kjøperen oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Produktgarantier gitt av produsenter dekker i hovedsak fabrikasjonsfeil som har vært til stede på produktet siden produktet var nytt.

Høyttalerelement, delefilter eller andre høyttalerkomponenter som er skadet på grunn av overbelastning av forsterker eller inngangssignal til forsterker dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Ved forsinkelse må krav rettes Soundergy innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Meldingen til Soundergy skal være skriftlig (e-post eller brev).

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Soundergy ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Soundergy.

Oppfyllelse: Dersom Soundergy ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Soundergy. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Soundergy ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medfører en så stor ulempe eller kostnad for Soundergy at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Soundergy oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøperen kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Soundergy dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Soundergy ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Soundergy har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Soundergys side jf. kjøpslovens § 27.

Kjøperen må melde krav til Soundergy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

12. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpslovens §34 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Soundergy.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Soundergy retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Soundergy kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Soundergy urimelige kostnader.

Soundergy skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Soundergy kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Soundergy tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Soundergy sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. kjøpslovens § 40.

Kjøperen må melde krav til Soundergy ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Soundergy.

13. Soundergys rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Soundergy eller forhold på Soundergys side, kan Soundergy i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Soundergy kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Soundergy fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Soundergy sin rett dersom Soundergy venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Soundergy heve avtalen. Soundergy kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Soundergy kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Soundergy har fastsatt. Soundergy kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Soundergy kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. kjøpslovens § 57.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Soundergy kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.[2] Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.[3]

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Soundergy belaste kjøper med et gebyr som maksimalt dekker Soundergys faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

14. Garanti

Garanti som gis av Soundergy eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon.

Produktgarantier gitt av produsenter dekker i hovedsak fabrikasjonsfeil som har vært til stede på produktet siden produktet var nytt.

Høyttalerelement, delefilter eller andre høyttalerkomponenter som er skadet på grunn av overbelastning av forsterker eller inngangssignal til forsterker dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

15. Bedrifts- og personopplysninger[4]

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Soundergy kun innhente og lagre de bedrifts- og personopplysninger som er nødvendig for at Soundergy skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens bedrifts- og personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Soundergy skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Soundergy vil benytte kjøperens bedrifts- og personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Soundergy innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Soundergy må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Soundergy, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Soundergys bruk av bedrifts- og personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Soundergy sletter eller endrer personopplysningene.

16. Force Majeure

Partene har rett til utsettelse av sine forpliktelser, såfremt utsettelsen skyldes brann, beslag, streik, katastrofe, krig eller andre ekstra ordinære hendelser.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås skal ikke tvister inndras under domstolsprøvelser, men skal avgjøres gjennom voldgift.

[1] Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

[2] Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

[3] Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

[4] Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Spar 10% på ditt neste kjøp 

Meld deg på vårt nyhetbrev, og spar 10% på ditt første kjøp!
Nyhetsbrev påmelding
Lukk